Fixtures

Racketball Summer League 2017

Fixtures

1 A v L Wed 12th April 7 A v H Wed 24th May 13 K v L Wed 5th July
B v K Thurs 13th April K v I Thurs 25th May J v A Thurs 6th July
C v J L v J I v B
D v I B v G H v C
E v H Friday 14th April C v F Friday 26th May G v D Fri 7th July
F v G D v E F v E
2 I v E Thurs 20th April 8 D v L Thurs 1st June 14 L v E Wed 12th July
L v G E v C D v F Thurs 13th July
H v F F v B C v G
J v D G v A Fri 2nd June B v H
K v C Friday 21st April H v K A v I Fri 14th July
A v B I v J K v J
3 C v A Wed 26th April 9 F v D Wed 7th June 15 G v B Wed 19th July
G v H Thurs 27th April E v L Thurs 8th June I v K Thurs 20th July
D v K G v C F v C
E v J H v B J v L
F v I Fri 28th April I v A Fri 9th June E v D Fri 21st July
B v L J v K H v A
4 L v H Thurs 4th May 10 A v J Wed 14th June 16 L v D Wed 26th July
I v G D v G Thurs 15th June C v E Thurs 27th July
J v F B v I B v F
K v E Friday 5th May C v H A v G
A v D L v K Fri 16th June K v H Fri 28th July
B v C E v F J v I
5 H v I Wed 10th May 11 F v L Wed 21st June 17 I v L Wed 2nd Aug
D v B Thurs 11th May G v E Thurs 22nd June H v J Thurs 3rd Aug
E v A H v D G v K
F v K J v B F v A
G v J Fri 12th May I v C Fri 23rd June E v B Fri 4th Aug
C v L K v A D v C
6 A v F Wed 17th May 12 L v F Wed 28th June 18 L v C Wed 9th Aug
J v H Thurs 18th May E v G Thurs 29th june B v D Thurs 10th Aug
K v G A v K A v E
L v I C v I K v F
B v E Fri 19th May B v J Fri 30th June J v G Fri 11th Aug
C v D D v H I v H
19 H v L Wed 16th Aug
G v I Thurs 17th Aug
F v J
E v K
D v A Fri 18th Aug
C v B
20 L v B Wed 23rd Aug
A v C Thurs 24th Aug
K v D
J v E
I v F Fri 25th Aug
H v G
21 G v L Wed 30th Aug
F v H Thurs 31st Aug
E v I
C v K
D v J Fri 1st Sept
B v A
22 L v A Wed 6th Sept
K v B Thurs 7th Sept
J v C
I v D
H v E Fri 8th Sept
G v F
23 Individual Team Wed 13th Sept
Individual Semi Thurs 14th Sept
24 Team Final Wed 20th Sept
Individual Final Thurs 21st Sept